برچسب: تدریس ریاضی

شیوه و روش تجزیه عدد با نمودار ستونی
تعریف و تشخیص اعداد اول به همراه لیست 1000 عدد اول نخست