برچسب آگهی: نرم افزار پریماورا

تدریس خصوصی نرم افزار پریماورا Primavera P6 Alireza-Lotfi

تدریس خصوصی نرم افزار پریماورا Primavera P6 کاملاً کاربردیتدریس خصوصی نرم افزار پریماورا Primavera P6 کاملاً کاربردی

تدریس خصوصی نرم افزار پریماورا Primavera P6 به صورت کاملاً کاربردی | ارائه نکات نرم افزاری و تجربیات کاری مرتبط با موضوع در بخش های مهندسی، خرید و اجرا