بایگانی‌ها: پست‌های رسانه

چگونه برای آموزش خصوصی در منزل تبلیغ بنویسم؟چگونه برای آموزش خصوصی در منزل تبلیغ بنویسم؟

شما باید نام خود را بنویسید؛خلاصه ای از مدارک تحصیلی و سوابق آموزشی خود را بنویسید؛نرخ های خود را اعلام کنید؛اطلاعات تماس خود را ارائه دهید؛اطمینان حاصل کنید که آگهی

معلم تاثیر گذار چه کسی است؟ | تعریف معلمان موثرمعلم تاثیر گذار چه کسی است؟ | تعریف معلمان موثر

معلمان تاثیر گذار درک عمیقی از برنامه درسی و آموزشی دارند آن ها برای ارتقای تسلط همه دانش آموزان برنامه ریزی کرده و تدریس انجام شده خود را مورد ارزیابی