تدریس خصوصی dabidi آموزش ریاضی شیوه و روش تجزیه عدد با نمودار ستونی

شیوه و روش تجزیه عدد با نمودار ستونی

شیوه و روش تجزیه عدد با نمودار ستونی post thumbnail image

شیوه و روش تجزیه عدد با نمودار ستونی | در هر مرحله، عدد(سمت چپ نمودار) را بر کوچکترین عدد اولی که بر آن دقیقاً قابل تقسیم باشد(باقیمانده صفر می شود) تقسیم می کنیم

فهرست محتوا

تجزیه عدد به روش نمودار ستونی

در نمودار ستونی برای تجزیه عدد، بخش پذیری عدد را بر اعداد اول بررسی می کنیم و اولین عدد اولی که عدد بر آن بخش پذیر باشد را در سمت راست نوشته و بعد عدد را بر آن عدد اول تقسیم کرده و عدد جدید که حاصل تقسیم است را در سمت چپ می نویسیم و این عمل را برای هر عدد جدیدی که در سمت چپ نوشته می شود تکرار می کنیم تا در نهایت در سمت چپ به عدد 1 برسیم؛ این کلیت این روش است، در ادامه شیوه این کار را توضیح خواهیم داد.

شیوه تجزیه عدد با نمودار ستونی

ابتدا یک خط عمودی می کشیم بعد عددی که قرار است تجزیه کنیم را در سمت چپ این خط می نویسیم حالا بررسی می کنیم که این عدد، بر کدام عدد اول بخش پذیر است(از کوچکترین عدد اول شروع می کنیم) و اولین عدد اولی که بدست آمد را در سمت راست این خط می نویسیم

در مرحله بعد عدد را بر عدد اول تقسیم می کنیم حاصل یک عدد جدید است که آن را در سمت چپ خط می نویسیم حالا بخش پذیری عدد جدید را بر اعداد اول بررسی می کنیم(از کوچکترین عدد اول شروع می کنیم) و اولین عدد اولی که بدست آمده را در سمت راست خط می نویسیم

در این مرحله عدد جدید بدست آمده را بر عدد اول تقسیم می کنیم حاصل تقسیم یک عدد جدیدی خواهد بود که آن را در سمت چپ خط می نویسیم حالا بخش پذیری عدد جدید را بر اعداد اول بررسی می کنیم(از کوچکترین عدد اول شروع می کنیم) و اولین عدد اولی که بدست آمد را در سمت راست خط می نویسیم

و این کار را همین طور ادامه خواهیم داد تا در سمت چپ خط عمودی که کشیدیم، به عدد 1 برسیم.

مثال 1

عدد 28 را به روش ستونی تجزیه کنید

جواب: یک خط عمودی کشیده و عدد 28 را در سمت چپ آن می نویسیم

حالا باید بررسی کنیم که عدد 28 بر کدام عدد اول(2، 3، 5، 7، 11، 13 ، … ) بخشپذیر است اولین عدد اولی که عدد 28 بر آن بخشپذیر باشد را در سمت راست خط عمودی می نویسیم

عدد 28 بر 2 بخش پذیر است(یکان 28 عدد زوج است) پس عدد 2 را در سمت راست خط می نویسیم

در این مرحله باید ابتدا عدد 28 را بر عدد اول 2 تقسیم کنیم

حاصل تقسیم 14 است آن را سمت چپ خط می نویسیم

حالا باید بخشپذیری عدد 14 را بر اعداد اول بررسی کنیم

عدد 14 بر 2 بخش پذیر است(یکان 14 عدد زوج است) پس عدد 2 را در سمت راست خط می نویسیم

در این مرحله باید ابتدا عدد 14 را بر عدد اول 2 تقسیم کنیم

حاصل تقسیم 7 است آن را سمت چپ خط می نویسیم

حالا باید بخشپذیری عدد 7 را بر اعداد اول بررسی کنیم عدد 7 عدد اول است پس تنها بر خودش بخشپذیر است(به یاد داشته باشید عدد 1 عدد اول نیست و ما به دنبال اعداد اول هستیم) بنابراین عدد اول 7 را در سمت راست خط می نویسیم

در این مرحله باید عدد 7 را بر عدد اول 7 تقسیم کنیم

حاصل تقسیم 1 است آن را سمت چپ خط می نویسیم

می بینیم که به عدد 1 رسیدیم پس کار تجزیه عدد پایان یافت

تجزیه عدد 28 مساوی است با حاصلضرب اعداد اولی که در سمت راست نوشته شده است

مثال 2

عدد 2310 را به روش ستونی تجزیه کنید

جواب: یک خط عمودی کشیده و عدد 2310 را در سمت چپ آن می نویسیم

عدد 2310 بر عدد اول 2 بخش پذیر است پس عدد 2 را در سمت راست خط می نویسیم

حالا عدد 2310 را بر عدد اول 2 تقسیم می کنیم حاصل تقسیم 1155 می شود آن را در سمت چپ خط می نویسیم

عدد 1155 بر عدد اول 2 بخش پذیر نیست(چون یکان عدد زوج نیست)

عدد 1155 بر عدد اول 3 بخش پذیر است(چون مجموع ارقام عدد مضرب 3 است) پس عدد 3 را در سمت راست خط می نویسیم

عدد 1155 را بر عدد اول 3 تقسیم می کنیم حاصل تقسیم 385 می شود آن را در سمت چپ خط می نویسیم

عدد 385 بر عدد اول 2 بخش پذیر نیست(چون یکان عدد، زوج نیست)

عدد 385 بر عدد اول 3 بخش پذیر نیست(چون مجموع ارقام آن مضرب 3 نیست)

عدد 385 بر عدد اول 5 بخش پذیر است(چون یکان عدد، 5 است) پس عدد 5 را در سمت راست خط می نویسیم

عدد 385 را بر عدد اول 5 تقسیم می کنیم حاصل تقسیم 77 می شود آن را در سمت چپ خط می نویسیم

عدد 77 بر عدد اول 2 بخش پذیر نیست(چون یکان عدد، زوج نیست)

عدد 77 بر عدد اول 3 بخش پذیر نیست(چون مجموع ارقام آن مضرب 3 نیست)

عدد 77 بر عدد اول 5 بخش پذیر نیست(چون یکان آن 0 و 5 نیست)

عدد 77 بر عدد اول 7 بخش پذیر است(چون مضرب 7 است) پس عدد 7 را در سمت راست خط می نویسیم

عدد 77 را بر عدد اول 7 تقسیم می کنیم حاصل تقسیم 11 می شود آن را در سمت چپ خط می نویسیم

عدد 11 عدد اول است پس تنها بر خودش بخشپذیر است بنابراین عدد اول 11 را در سمت راست خط می نویسیم

عدد 11 را بر عدد اول 11 تقسیم می کنیم حاصل تقسیم 1 می شود آن را در سمت چپ خط می نویسیم

چون در سمت چپ خط به عدد 1 رسیدیم پس کار تجزیه عدد 2310 به روش نمودار ستونی پایان یافت

تجزیه عدد 2310 مساوی است با حاصلضرب تمام اعداد اولی که در سمت راست نمودار ستونی قرار دارند

به نمودار ستونی تجزیه عدد 2310 نگاه کنید

اعداد سمت چپ، به اعداد اول سمت راست تقسیم شده اند

مقسوم علیه ها در این تقسیم ها در سمت راست نمودار ستونی نوشته شده و خارج قسمت این تقسیم ها در سمت چپ نمودار ستونی نوشته شده است و باقیمانده این تقسیم ها، صفر است

نکته

برای تجزیه عدد به روش ستونی می توانید به این صورت نیز عمل کنید؛

عدد را بر کوچکترین عدد اولی(سمت راست نمودار ستونی نوشته می شود) که بر آن دقیقاً قابل تقسیم باشد(باقیمانده صفر می شود) تقسیم کرده و خارج قسمت را در سمت چپ می نویسیم و این عمل را برای هر عدد جدیدی که در سمت چپ نوشته می شود تکرار می کنیم تا به عدد 1 برسیم.

مثال 3

عدد 700 را به روش ستونی تجزیه کنید

جواب: عدد 700 بر 2 بخش پذیر است پس آن را بر 2 تقسیم می کنیم؛ عدد اول 2 را سمت راست نمودار ستونی نوشته و خارج قسمت تقسیم(عدد 350) را در سمت چپ می نویسیم

عدد 350 بر 2 بخش پذیر است پس آن را بر 2 تقسیم می کنیم؛ عدد اول 2 را سمت راست نمودار ستونی نوشته و خارج قسمت تقسیم(عدد 175) را در سمت چپ می نویسیم

عدد 175 بر 2 بخش پذیر نیست؛

عدد 175 بر 3 بخش پذیر نیست؛

عدد 175 بر 5 بخش پذیر است پس آن را بر 5 تقسیم می کنیم؛ عدد اول 5 را سمت راست نمودار ستونی نوشته و خارج قسمت تقسیم(عدد 35) را در سمت چپ می نویسیم

عدد 35 بر 2 بخش پذیر نیست؛

عدد 35 بر 3 بخش پذیر نیست؛

عدد 35 بر 5 بخش پذیر است پس آن را بر 5 تقسیم می کنیم؛ عدد اول 5 را سمت راست نمودار ستونی نوشته و خارج قسمت تقسیم(عدد 7) را در سمت چپ می نویسیم

عدد 7 بر 2 بخش پذیر نیست؛

عدد 7 بر 3 بخش پذیر نیست؛

عدد 7 بر 5 بخش پذیر نیست؛

عدد 7 بر 7 بخش پذیر است پس آن را بر 7 تقسیم می کنیم؛ عدد اول 7 را سمت راست نمودار ستونی نوشته و خارج قسمت تقسیم(عدد 1) را در سمت چپ می نویسیم

به عدد 1 رسیدیم پس کار تجزیه عدد 700 پایان یافت

تجزیه عدد 700 مساوی است با حاصلضرب اعداد اول سمت راست نمودار ستونی

مقسوم علیه ها، اعداد اول بودن که در سمت راست نمودار ستونی نوشته شده اند و خارج قسمت تقسیم ها نیز در سمت چپ نمودار ستونی نوشته می شوند

نمودار ستونی تجزیه عدد 700

مثال 4

تجزیه عدد 450 را به روش نمودار ستونی بیابید

جواب: عدد 450 بر 2 بخشپذیر است پس 450 را بر 2 تقسیم می کنیم

عدد 225 بر 3 بخشپذیر است پس 225 را بر 3 تقسیم می کنیم

عدد 75 بر 3 بخشپذیر است پس 75 را بر 3 تقسیم می کنیم

عدد 25 بر 5 بخشپذیر است پس 25 را بر 5 تقسیم می کنیم

عدد 5 بر 5 بخشپذیر است پس 5 را بر 5 تقسیم می کنیم

به عدد 1 رسیدیم پس کار تجزیه عدد 450 تمام شد

تجزیه عدد 450 می شود

مثال های بیشتر برای تجزیه عدد به روش نمودار ستونی

اعداد زیر را به روش ستونی تجزیه کنید

15، 21، 26، 36، 46، 96، 99، 152، 192، 336، 505، 656، 1120، 3120، 3822، 52000، 121000، 400000، 988000

جواب:

تجزیه به روش ستونی عدد 15

تجزیه به روش ستونی عدد 21

تجزیه به روش ستونی عدد 26

تجزیه به روش ستونی عدد 36

نمایش تجزیه عدد به صورت اعداد تواندار

تجزیه به روش ستونی عدد 46

تجزیه به روش ستونی عدد 96

تجزیه به روش ستونی عدد 99

تجزیه به روش ستونی عدد 152

تجزیه به روش ستونی عدد 192

تجزیه به روش ستونی عدد 336

تجزیه به روش ستونی عدد 505

تجزیه به روش ستونی عدد 656

تجزیه به روش ستونی عدد 1120

تجزیه به روش ستونی عدد 3120

تجزیه به روش ستونی عدد 3822

تجزیه به روش ستونی عدد 52000

تجزیه به روش ستونی عدد 121000

تجزیه به روش ستونی عدد 400000

تجزیه به روش ستونی عدد 988000

لینک کوتاه این مطلب: https://tadris.dabidi.ir/um3n

شیوه و روش تجزیه عدد با نمودار ستونی

3 thoughts on “شیوه و روش تجزیه عدد با نمودار ستونی”

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *